Drodzy Rodzice ! Nasze Przedszkole bierze udział w rekrutacji uzupełniającej dla dzieci 5-6 letnich .

Rekrutacja trwa od 07 do 10 maja 2024 r. za pomocą systemu eped.pl . ZAPRASZAMY

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

Rekrutacja skierowana jest do dzieci mieszkających wraz z rodzicami na obszarze Gminy Miasta Elbląg.

W procesie rekrutacji na rok szkolnym 2024/2025 udział biorą dzieci 3-4-5-6 letnie urodzone w latach 2021-2018.

Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych/innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są na rok szkolny 2024/2025 na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego przy wsparciu i wykorzystaniu systemu elektronicznego www.eped.pl.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce z dniem 1 września 2024 r.

Zapisanie dziecka/kandydata po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego miejsca edukacji przedszkolnej na inne,odbywa się na podstawie wypełnionego wniosku przy wsparciu systemu elektronicznego www.eped.pl We wniosku rodzic może wskazać 3 publiczne jednostki wychowania przedszkolnego. Naboru na wolne miejsca dokonuje się w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora jednostki.

Wypełnienie wniosku elektronicznie bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola/szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

Kryteria naboru:

Kryteria ustawowe

Jeżeli liczba kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Miasta Elbląga jest większa niż liczba miejsc do danej jednostki wychowania przedszkolnego, wówczas przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. Na tym etapie postępowania są brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.). Kryteria te mają jednakową wartość.

Kryteria lokalne

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu dana jednostka wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, (zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe) przeprowadza się drugi etap postępowania, w którym pod uwagę brane są kryteria określone przez organ prowadzący, przyjęte Uchwałą nr XXV/481/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r.

Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

Rekrutacja odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego www.eped.pl

W procesie rekrutacji na rok szkolnym 2024/2025 udział biorą dzieci 3-4-5-6 letnie urodzone w latach 2021-2018:

do przedszkoli i innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat urodzone w latach 2021-2018,do Przedszkola nr 8 przyjmowane są dzieci w wieku 5-6 lat urodzone w 2018 i 2019 rokudo oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 23 – dzieci w wieku od 3 do 6 lat urodzone w latach 2021 – 2018 (czas pracy oddziałów z uwagi na przyjmowanie dzieci młodszych może wynosić do 10 godzin dziennie),do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych: nr 9, nr 11, nr 15, nr 16, nr 25 – dzieci w wieku 5-6 lat urodzone w roku 2019 i 2018 (czas pracy oddziałów wynosi 7 godzin dziennie).

Wnioski o przyjęcie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego rodzice składają również w wersji elektronicznej i papierowej do:

-przedszkoli z oddziałami integracyjnymi (Przedszkole nr 15, 18 i 19),

– przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2

– punktu przedszkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1.

W związku z ograniczoną liczbą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji oraz uwzględniając sytuację dzieci i rodziców z obwodów szkół, w których nie będzie prowadzona rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, przyjmuje się następującą zasadę

dzieci znajdujące się w obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego – dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017), których rodzice złożą wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zostaną uznane za dzieci z obwodu danej szkoły.

Dzieciom, które nie zakwalifikują się do żadnego wybranego przedszkola, Prezydent Miasta Elbląga zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) wskaże inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, która może przyjąć dziecko. Nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego rodzice listownie na adres podany we wniosku otrzymają wskazaną jednostkę. W piśmie będzie również określona data potwierdzenia przez rodziców przyjęcia miejsca we wskazanej jednostce wychowania przedszkolnego.

Zasady rekrutacji do jednostek wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 oraz istotne dla rodziców informacje związane z rekrutacją wraz z opisem rekrutacji krok po kroku znajdują się stronie na stronie www.eped.pl w AKTUALNOŚCIACH i/lub w zakładce REKRUTACJA DLA PRZEDSZKOLI.

adres e-mail : przedszkole8@elblag.eu 
telefon kontaktowy : 55 625 80 40