Inspektor Ochrony Danych

RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 8 z siedzibą przy ul.Bema 9 w Elblągu, reprezentowana przez: dyrektora Przedszkola Nr 8;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest p. Artur Gronek. Kontakt pod adresem e-mail: iod@ecuw.elblag.eu, tel. 556256808; 

3. Administrator wyznaczył zastępcę Inspektora Ochrony Danych, p. Marię Drezner. Kontakt pod adresem e-mail: maria.drezner@ecuw.elblag.eu, tel. 556256800;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych oraz określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach;

6. Podanie danych jest: obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa ; dobrowolne, w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

7. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz tym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO).