Drodzy Rodzice!

Uprzejmie prosimy o terminowe dokonywanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w formie przelewów na podstawie podanej wysokości kwoty za dany miesiąc przez Panią  intendentkę

nr tel. (55) 625-80-41

Zgodnie z deklaracją opłaty za przedszkole wnosi się z dołu do 20 dnia następnego miesiąca,

na rachunek bankowy nr  93 1020 1752 0000 0102 0231 4987

Tytuł wpłaty: – opłata za miesiąc ………….2023 r. – imię i nazwisko dziecka, grupa….

Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat przedszkole naliczy odsetki w ustawowej wysokości.

Z góry dziękujemy za terminowe dokonywanie wpłat.

  • Przedszkole prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w  wymiarze 7 godzin w godzinach od 6.00 do 13.00.
  • Opłata z tytułu korzystania ze świadczeń w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka, z wyłączeniem dzieci 6-letnich korzystających z wychowania przedszkolnego, których rodzice nie ponoszą opłat z tego tytułu.
  • Dzieci posiadające Miejską Kartę Dużej Rodziny zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie przyjęcia Regulaminu ,,Karty Dużej Rodziny”, jej wzoru, wzoru wniosku o wydanie ,,Karty Dużej Rodziny” oraz podstawowego katalogu zniżek zwolnione są z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
  • Wysokość stawek żywieniowych określa zarządzenie dyrektora przedszkola nr 8/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. Wynoszą one: I śniadanie – 3 zł, obiad – 5 zł, podwieczorek – 2 zł. Ogółem dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł.